Tiráž

Z franc. tirage (= náklad)

Tiráž je soupis povinně uváděných údajů vydavatelem, nakladatelem a tiskárnou. V novinách bývá často na konci, v časopisech na začátku, ale není to pravidlem.

Podle zákona č. 46/2000 Sb. musí být v každém periodickém tisku uvedeno:

– Název periodického tisku a období, v němž je vydáván (= periodicita)

– Číslo a den vydání

– Je- li vydavatel Právnickou osobou, pak zde musí být uveden název, sídlo a IČ

– Je- li vydavatel Fyzickou osobou, uvádí se jméno, příjmení a místo trvalého pohybu

– Ministerstvem přidělené evidenční číslo periodického tisku

Mezi nepovinné údaje, které mohou být v tiráži uváděny, patří také například informace o místě tisku, roku vydání, doporučené ceně, výši nákladu atp.

« Back to Glossary Index