Vydavatel

Vydavatel je fyzická či právnická osoba, která je zodpovědná za vydání periodického tisku (tj. zveřejnění tisku).

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje:

  1. a) název periodického tisku,
  2. b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,
  3. c) četnost (periodicita) jeho vydávání,
  4. d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,
  5. e) místo vydávání,
  6. f) číslo a den vydání,
  7. g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,
  8. h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Dále má na starosti uveřejňování omluv, dodatečných sdělení, či doplňující informace. Publisher neodpovídá podle zákona za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné v periodickém tisku

Jeho povinností je také dát tisk do prodeje a dodat první výtisky na povinná místa jako např.  Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, ministerstvo atd..

Pokud chce právnická či fyzická osoba zakládat nový periodický tisk, je povinna nahlásit to na Ministerstvo kultury a předložit povinné údaje.

Často dochází k záměně mezi vydavatelem a nakladatelem. Rozdíl je v tom, že nakladatel vydává neperiodický tisk.

 

« Back to Glossary Index