Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je ústřední orgán státní správy tvořený třinácti členy a Úřadem rady, jehož působnost se vztahuje na oblast rozhlasového a televizního vysílání, dále vysílání převzatého a oblast audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

V rámci své pravomoci uděluje licence pro provoz rozhlasového a televizního vysílání a registruje převzaté vysílání. Dozor vykonává jak nad vysíláním soukromých rádií a televizí, tak i vysíláním veřejnoprávních institucí, jako České televize a Českého rozhlasu, a dbá o jejich obsahovou nezávislost a nezávadnost. Rada rovněž dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky i informací. Za jakékoliv porušení právních předpisů v oblasti vysílání může případně udělit sankce podle platného zákona.

Činnost RRTV je podporována dalšími orgány státní správy, např. ČTÚ, s nímž úzce spolupracuje. Každoročně jsou radou vybírány priority, na které soustřeďuje po celý kalendářní rok svou činnost – např. ochrana dětí před negativními dopady vysílání, regulace hlasitosti zvukové složky reklam apod. Členy rady jmenuje předseda vlády na návrh Poslanecké Sněmovny na období 6 let, maximálně však na 2 po sobě jdoucí období. Zákon pak stanovuje nestrannost a nezávislost všech jejích členů.

« Back to Glossary Index