Rada České tiskové kanceláře

Rada České tiskové kanceláře (zkráceně ČTK)je sedmičlenný orgán, který především kontroluje, zda Česká tisková kancelář plní své poslání poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Rada zároveň rozhoduje o stížnostech, které se týkají činnosti tiskové kanceláře. Dále Rada jmenuje a odvolává generálního ředitele, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a na návrh generálního ředitele schvaluje Statut agentury. Pokud jsou ČTK poskytnuty státní dotace, Rada dohlíží nad jejich využitím.

Člen Rady je volen Poslaneckou sněmovnou na pět let, vždy ale maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Poslanecká sněmovna rozhoduje i o odměně, kterou členové Rady za výkon své funkce obdrží. Případné odvolání některého z členů Rady je také v kompetenci Poslanecké sněmovny. Rada je povinna každoročně informovat Poslaneckou sněmovnu o činnosti a hospodaření ČTK.

Pro působení v Radě musí být její člen politicky a odborně nezávislý.

Zákon o ČTK.

« Back to Glossary Index