Editor

Zaměstnanec média zodpovídající za poslední úpravu materiálů. Dohlíží na proces redigování, kterým musí před uveřejněním projít každý žurnalistický text. Editor také upravuje příspěvky do finální podoby a dává novinám jednotnou a konečnou podobu v souladu s plány a požadavky programového zaměření média.

V internetovém médiu editor zodpovídá nejen za produkci redaktorů, ale i za homepage. Vzhledem k velké zodpovědnosti, kterou editor nese za vydané texty, musí mít tento člověk všeobecný přehled v ekonomických, kulturních, politických a společenských oblastech, na které se orientuje dané médium, ale také je samozřejmostí výborná znalost jazyka. Text po kontrole editorem musí být nejen fakticky, ale i gramaticky a významově správně.

V obecném pojetí je za editora považován jakýkoli odborný pracovník, který připravuje k vydání edici určitého díla, s tím je ale spíše spojována profese nakladatelského editora.

« Back to Glossary Index